Grievance Officers Corner

Please enter the text from the image shown below *

  

Before you call or write...

]cm-Xn-IÄ cPn-ÌÀ sN¿m³ '1076' Fó \¼-dn-te¡v hnfn-¡p-I. ImÄ skâÀ Hm¸-td-äÀ \n§-fpsS ImÄ kzoI-cn-¡pw.


]cm-Xn-¡m-csâ t]cv, taðhn-em-kw, samss_ð \¼À, Cþ-sa-bnð sFUn/tdj³ ImÀUv \¼À/Ce-IvS-dð sFUn \¼À apX-emb tcJ-IÄ Dsï¦nð Ahbpw ]cm-Xn-sb kw_-Ôn¨ hnh-c-§fpw ImÄ skâÀ Hm¸-td-äsd Adn-bn-¡p-I.


ImÄ skâÀ Hm¸-td-äÀ \n§-fpsS ]cm-Xn- cPn-ÌÀ sNbvXtijw tUm¡äv \¼À \n§Ä¡v \ðIp-óp. tImÄ hntO-Zn-¡pó-Xn\p ap¼v tUm¡äv \¼À In«ntbm Fóv Dd-¸p-h-cp-¯p-I. CtXm-sSm¸w \n§Ä \ðInb samss_ð \¼-dn-te-¡pw, Cþ-sa-bnð sFUnbn-te¡pw ]cmXn cPn-ÌÀ sNbvX-Xmbn ImWn-¡pó tUm¡äv \¼À e`y-am-¡pw.


\n§Ä cPn-ÌÀ sNbvX ]cm-Xn-bn³tað FSp¯ \S-]-Sn-sb-¡p-dn-¨v Ad-nbp-hm-\mbn '1076' Fó \¼-dnð hnfn¨v tUm¡äv \¼À/ tdj³ ImÀUv \¼À/ Ce-IvS-dð sFUn \¼À ImÄ skâÀ Hm¸-td-äsd Adn-bn-¡p-I. ]cm-Xn-sb-¡p-dn-¨p-ff hnh-c-§Ä ImÄ skâÀ Hm¸-td-äÀ \n§Ä¡v e`y-am-¡pw. sh_v sskäv hgnbpw ]cm-Xn-¡m-c\v Cu hnh-c-§Ä t\cn«v a\-Ên-em-¡m-hp-óXm-Wv.


Login for Panchayath

Welcome to Online Public Grievance Lodging & Monitoring System

Citizens can lodge their grievances related to any department in Government of Kerala through this portal. The grievance would be forwarded to the concerned authorities for needful action.